LED2LIGHT

Energiebesparende technieken

Algemene voorwaarden

De facturen zijn steeds contant betaalbaar tenzij anders op de factuur vermeldt..

·         Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.

·         Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 8% op de factuurbedragen verschuldigd,met een minimum van 50 Euro alsook een verwijlintrest van 1% per maand.

·         Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht  worden de werken aanvaardt en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.

·         Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt de firma LED 2 LIGHT zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, nooit eisbaar.

·         De klant treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de te bewerken bestanddelen.

·         De klant is steeds aansprakelijk voor schade t.a.v. goederen van derden die geleden wordt ingevolge uitgevoerde werken. De klant zal, in de mate van de mogelijkheid, de toegang tot de plaatsen, waar door de firma LED 2 LIGHT wordt gewerkt, verbieden voor derde personen. Dat geldt ook voor de plaatsen waar, ingevolge geleverde werkzaamheden, de bewerkte bestanddelen nog niet volledig zijn gedroogd.

·         Voorafgaandelijke prijsopgaven zijn steeds indicatief en kunnen niet als basis dienen tot het betwisten van facturen tenzij uitdrukkelijk op de prijsopgave staat vermeld dat de werken zullen worden uitgevoerd aan voormelde prijs.

·         Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaard zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

·         AI onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of dienst verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Hasselt.

·         De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.